» Diri Fay Haritalama

Diri Fay Haritalama çalışmaları, her an deprem üretme potansiyeline sahip fay kollarının 1/25 000, yada uygulamalı imar planlarına esas olacak şekilde 1/5000 yada 1/1000 ölçeğinde haritalanmasını konu almaktadır. Haritalama çalışmaları ile, (1) fay segmentlerinin uzunluğu, (2) fay zonlarının genişliği ve etki alanı, (3) fayların atım miktarı ve atım miktarının yanal ve düşey yöndeki değişimi, (4) fay geometrisinin belirlenmesi ve segmentasyon tanımı, (5) fay yüzeylerinin doğrultlu-eğiminin ve fay yüzeyindeki rake (yatım açısı, pitch açısı) açılarının ölçümü, (6) fay yüzeylerindeki deformasyon yapılarının ayrıntılı incelenmesi, (7) Fayların kinematik analizi, (8) diri faylanmayı belgeleyen jeolojik-jeomorfolojik parametrelerin tanımlanması, (9) diri fay önü tortullarının geometrisi ve istifsel değişimi, (10) diri faylardaki kırılma evrelerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır