Bu yönetmelik, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim ve organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

e) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Afyonkarahisar ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerde;

a) Depremler nedeniyle meydana gelen can kayıplarının ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesine katkı sağlayacak bilimsel, teknik araştırma ve çalışmaların yapılması,

b) Deprem tehlikesinin belirlenmesine temel olacak şekilde, deprem aktivitesinin sürekli izlenmesi, deprem verilerinin kaydedilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, sismo-tektonik ve gerilim-gerinim haritalarının oluşturulması,

c) Bölgesel ve yerel ölçekte jeofizik, jeoteknik ile jeodezik (GNSS, Nivelman, InSAR ve benzeri) ve jeomorfolojik amaçlı temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak veri tabanı oluşturulması,

ç) Kent planlaması ve uygulamalı imar planlarına esas olacak şekilde büyük ve küçük ölçekli aktif tektonik ve kütle hareketleri haritalarının üretilmesi, aynı ölçekte, zemin türü, yeraltı suyu seviye değişimi, sıvılaşma risk alanlarını gösteren haritaların üretilmesi, üretilen bu haritalara göre yerleşime uygun alanların saptanması,

d) Diri faylar üzerinde hendek tabanlı paleosismoloji çalışmalarının yapılması, bu fayların deprem üretme potansiyellerinin değerlendirilmesi ve deprem tehlikesinin belirlenmesine yönelik veri üretilmesi,

e) Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği konusunda değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yapı stoku envanter çalışmalarına coğrafi bilgi sistemleri destekli katkı sağlanması,  elde edilen bilgilerin değerlendirilerek depreme dayanıklı yapı üretimine yönelik çalışmaların yapılması,

f) Deprem doğasının ve bölgedeki davranışın incelenerek, erken uyarı (depremi önceden belirleme-tahmin), radon, argon gazı ölçümleri, sismik aktivitedeki değişimler, manyetik ve manyetotellürik alandaki değişimler, yeraltı  suyundaki fiziksel ve kimyasal değişimler, yeraltı su seviyesindeki ve ısısındaki değişimler, elektrik ve potansiyel alanlardaki değişimler, yerkabuğundaki yatay ve düşey yöndeki GPS, Nivelman, InSAR ölçmeler ve benzeri çalışmalarının sürdürülmesi,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve eğitsel yayınlar yapılması, uzun ve kısa süreli kurslar ile sempozyum, kongre, çalıştay, panel ve benzeri toplantılar düzenlenmesi,

ğ) Depremlerin oluşumu, neden olduğu tehlikeler ve depremlere hazırlıklı olma  çalışmalarının toplumla paylaşılması, yaygınlaştırılması,

h) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kurtarma ekibinin yetiştirilmesi, halkın eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ı) Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi,

konularını kapsar.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar;

a) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sektöre yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

b) Eğitim, araştırma, etüd ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

e) Eğitim, araştırma, etüd, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü girişimlerde bulunmak,

f) Üniversitede deprem konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

h) Merkezin amaçlarına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer araştırma ve çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Danışma Kurulu

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, en az bir Merkez Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilecek, en az ikisi Jeoloji Mühendisliği, biri İnşaat Mühendisliği ve biri Harita Mühendisliği olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak  üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılacak olan ar-ge ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere araştırma/çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini denetlemek,

b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve Rektörün bilgilerine sunmak,

c) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,

ç) Eğitim, araştırma, çalışma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmaları olan kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, Merkeze yararlı olabileceği düşünülen konusunda uzman kişilerden olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Merkez Danışma Kurulu üyeleri içinde, Üniversite öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

(2) Rektör, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör seçerler. Merkez Müdürü Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Merkez Danışma Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Gerekli hallerde Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak.

Araştırma/çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Araştırma/çalışma grupları, ar-ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek amacıyla, Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla kurulabilir. Araştırma/çalışma gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1)  Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

08 Şubat 2016, Pazartesi 1160 kez görüntülendi